【Modal】Kosakata dalam Bahasa Jepang

modal Kosakata Bahasa Jepang

 

 • Modal awal – 初期資金 (shoki shikin)
 • Modal kerja – 運転資金 (unten shikin)
 • Modal tambahan – 追加資金 (tsuika shikin)
 • Modal cadangan – 予備資金 (yobi shikin)
 • Modal pendirian usaha – 起業資金 (kigyou shikin)
 • Modal untuk kemerdekaan – 独立資金 (dokuritsu shikin)
 • Modal politik – 政治資金 (seiji shikin)
 • Modal sendiri – 自己資金 (jiko shikin)
 • Modal pembiayaan – 資金調達 (shikin choutatsu)
 • Modal asing – 外国資本 (gaikoku shihon)
 • Modal dalam negeri – 国内資本 (kokunai shihon)

 

Kosa Kata Bahasa Jepang Sehari-Hari
Bahasa Jepang ada banyak huruf seperti hiragana, katakana, dan kanji. Tapi, banyak juga kata-kata yang jarang digunakan ...
Kamus Bahasa Jepang untuk Pemula【a-z】
Aku kumpulin kata-kata bahasa Jepang yang dipakai dalam percakapan sehari-hari!

【Modal】Kosakata dalam Bahasa Jepang

Modal Awal dalam bahasa Jepang

modal awal → 初期資金 (shoki shikin)

 • hiragana:しょきしきん
 • kanji :初期資金
 • katakana:ショキシキン

 

Modal Kerja dalam bahasa Jepang

modal kerja → 運転資金 (unten shikin)

 • hiragana:うんてんしきん
 • kanji :運転資金
 • katakana:ウンテンシキン

 

Modal Tambahan dalam bahasa Jepang

modal tambahan → 追加資金 (tsuika shikin)

 • hiragana:ついかしきん
 • kanji :追加資金
 • katakana:ツイカシキン

 

Modal Cadangan dalam bahasa Jepang

modal cadangan → 予備資金 (yobi shikin)

 • hiragana:よびしきん
 • kanji :予備資金
 • katakana:ヨビシキン

 

Modal Pendirian Usaha dalam bahasa Jepang

modal pendirian usaha → 起業資金 (kigyou shikin)

 • hiragana:きぎょうしきん
 • kanji :起業資金
 • katakana:キギョウシキン

 

Modal untuk Kemerdekaan dalam bahasa Jepang

modal untuk kemerdekaan → 独立資金 (dokuritsu shikin)

 • hiragana:どくりつしきん
 • kanji :独立資金
 • katakana:ドクリツシキン

 

Modal Politik dalam bahasa Jepang

modal politik → 政治資金 (seiji shikin)

 • hiragana:せいじしきん
 • kanji :政治資金
 • katakana:セイジシキン

 

Modal Sendiri dalam bahasa Jepang

modal sendiri → 自己資金 (jiko shikin)

 • hiragana:じこしきん
 • kanji :自己資金
 • katakana:ジコシキン

 

Modal Pembiayaan dalam bahasa Jepang

modal pembiayaan → 資金調達 (shikin choutatsu)

 • hiragana:しきんちょうたつ
 • kanji :資金調達
 • katakana:シキンチョウタツ

 

Modal Asing dalam bahasa Jepang

modal asing → 外国資本 (gaikoku shihon)

 • hiragana:がいこくしほん
 • kanji :外国資本
 • katakana:ガイコクシホン

 

Modal Dalam Negeri dalam bahasa Jepang

modal dalam negeri → 国内資本 (kokunai shihon)

 • hiragana:こくないしほん
 • kanji :国内資本
 • katakana:コクナイシホン

 

Kosa Kata Bahasa Jepang Sehari-Hari
Bahasa Jepang ada banyak huruf seperti hiragana, katakana, dan kanji. Tapi, banyak juga kata-kata yang jarang digunakan ...