@jepang ⇐ LINE ID

【Saham】Kosakata dalam Bahasa Jepang

WRITER
 
saham
この記事を書いている人 - WRITER -
詳しいプロフィールはこちら
 • saham→株(kabu)
 • saham atas nama→記名株(kimei kabu)
 • saham stas unjuk→無記名株(mukimei kabu)
 • saham berhak suara→議決権株(giketsuken kabu)
 • saham biasa→普通株(futsuu kabu)
 • saham biasa atas nama→記名式普通株(kimeishiki futsuu kabu)
 • saham bonus→無償株(mushou kabu)
 • saham istimewa→特別株(tokubetsu kabu)
 • saham kolektif→集合株(shuugou kabu)
 • saham likuid→流動性株(ryuudousei kabu)
 • saham pendiri→創業者株(sougyousha kabu)
 • saham perdana→新規上場株(shinki joujou kabu)
 • saham preferen→優先株(yuusen kabu)
 • saham prioritas→優先株(yuusen kabu)
 • saham publik→上場株(joujou kabu)
 • saham tak ditempatkan→未発行株(mi hakkou kabu)
 • saham tak tercatat di bursa→非上場株(hi joujou kabu)
 • saham tanpa hak suara→非議決権株(hi giketsuken kabu)
 • saham tercatat→上場株(joujou kabu)
 • saham unggulan→優良株(yuuryou kabu)

 

 

【Saham】Kosakata dalam Bahasa Jepang

Saham dalam bahasa Jepang

 

saham→株(kabu)
 • hiragana:かぶ
 • kanji :
 • katakana:カブ

 

Saham atas nama dalam bahasa Jepang

 

saham atas nama→記名株(kimei kabu)
 • hiragana:きめいかぶ
 • kanji :記名株
 • katakana:キメイカブ

 

Saham stas unjuk dalam bahasa Jepang

 

saham stas unjuk→無記名株(mukimei kabu)
 • hiragana:むきめいかぶ
 • kanji :無記名株
 • katakana:ムキメイカブ

 

Saham berhak suara dalam bahasa Jepang

 

saham berhak suara→議決権株(giketsuken kabu)
 • hiragana:ぎけつけんかぶ
 • kanji :議決権株
 • katakana:ギケツケンカブ

 

Saham biasa dalam bahasa Jepang

 

saham biasa→普通株(futsuu kabu)
 • hiragana:ふつうかぶ
 • kanji :普通株
 • katakana:フツウカブ

 

Saham biasa atas nama dalam bahasa Jepang

 

saham biasa atas nama→記名式普通株(kimeishiki futsuu kabu)
 • hiragana:きめいしきふつうかぶ
 • kanji :記名式普通株
 • katakana:キメイシキフツウカブ

 

Saham bonus dalam bahasa Jepang

 

saham bonus→無償株(mushou kabu)
 • hiragana:むしょうかぶ
 • kanji :無償株
 • katakana:ムショウカブ

 

Saham istimewa dalam bahasa Jepang

 

saham istimewa→特別株(tokubetsu kabu)
 • hiragana:とくべつかぶ
 • kanji :特別株
 • katakana:トクベツカブ

 

Saham kolektif dalam bahasa Jepang

 

saham kolektif→集合株(shuugou kabu)
 • hiragana:しゅうごうかぶ
 • kanji :集合株
 • katakana:シュウゴウカブ

 

Saham likuid dalam bahasa Jepang

 

saham likuid→流動性株(ryuudousei kabu)
 • hiragana:りゅうどうせいかぶ
 • kanji :流動性株
 • katakana:リュウドウセイカブ

 

Saham pendiri dalam bahasa Jepang

 

saham pendiri→創業者株(sougyousha kabu)
 • hiragana:そうぎょうしゃかぶ
 • kanji :創業者株
 • katakana:ソウギョウシャカブ

 

Saham perdana dalam bahasa Jepang

 

saham perdana→新規上場株(shinki joujou kabu)
 • hiragana:しんきじょうじょうかぶ
 • kanji :新規上場株
 • katakana:シンキジョウジョウカブ

 

Saham preferen dalam bahasa Jepang

 

saham preferen→優先株(yuusen kabu)
 • hiragana:ゆうせんかぶ
 • kanji :優先株
 • katakana:ユウセンカブ

 

Saham prioritas dalam bahasa Jepang

 

saham prioritas→優先株(yuusen kabu)
 • hiragana:ゆうせんかぶ
 • kanji :優先株
 • katakana:ユウセンカブ

 

Saham publik dalam bahasa Jepang

 

saham publik→上場株(joujou kabu)
 • hiragana:じょうじょうかぶ
 • kanji :上場株
 • katakana:ジョウジョウカブ

 

Saham tak ditempatkan dalam bahasa Jepang

 

saham tak ditempatkan→未発行株(mi hakkou kabu)
 • hiragana:みはっこうかぶ
 • kanji :未発行株
 • katakana:ミハッコウカブ

 

Saham tak tercatat di bursa dalam bahasa Jepang

 

saham tak tercatat di bursa→非上場株(hi joujou kabu)
 • hiragana:ひじょうじょうかぶ
 • kanji :非上場株
 • katakana:ヒジョウジョウカブ

 

Saham tanpa hak suara dalam bahasa Jepang

 

saham tanpa hak suara→非議決権株(hi giketsuken kabu)
 • hiragana:ひぎけつけんかぶ
 • kanji :被議決権株
 • katakana:ヒギケツケンカブ

 

Saham tercatat dalam bahasa Jepang

 

saham tercatat→上場株(joujou kabu)
 • hiragana:じょうじょうかぶ
 • kanji :上場株
 • katakana:ジョウジョウカブ

 

Saham unggulan dalam bahasa Jepang

 

saham unggulan→優良株(yuuryou kabu)
 • hiragana:ゆうりょうかぶ
 • kanji :優良株
 • katakana:ユウリョウカブ

 

 

 

この記事を書いている人 - WRITER -
詳しいプロフィールはこちら

Copyright© Kamus Bahasa Jepang【untuk Belajar Bahasa Jepang】 , 2024 All Rights Reserved.