【Saham】Kosakata dalam Bahasa Jepang

saham Kosakata Bahasa Jepang

 

 • Harga – 株 (kabu)
 • Harga saham – 株価 (kabuka)
 • Saham biasa – 普通株式 (futsuu kabushiki)
 • Investasi saham – 株式投資 (kabushiki toushi)
 • Saham preferen – 優先株式 (yuusen kabushiki)
 • Saham IPO – 新規公開株 (shinki koukai kabu)
 • Saham luar negeri – 海外株 (kaigai kabu)
 • Saham Jepang – 日本株 (nihon kabu)
 • Saham publik – 公開株 (koukai kabu)
 • Saham privat – 非公開株 (hikoukai kabu)

 

Kosa Kata Bahasa Jepang Sehari-Hari
Bahasa Jepang ada banyak huruf seperti hiragana, katakana, dan kanji. Tapi, banyak juga kata-kata yang jarang digunakan ...

【Saham】Kosakata dalam Bahasa Jepang

Harga dalam bahasa Jepang

harga → 株 (kabu)

 • hiragana:かぶ
 • kanji :
 • katakana:カブ

 

Harga Saham dalam bahasa Jepang

harga saham → 株価 (kabuka)

 • hiragana:かぶか
 • kanji :株価
 • katakana:カブカ

 

Saham Biasa dalam bahasa Jepang

saham biasa → 普通株式 (futsuu kabushiki)

 • hiragana:ふつうかぶしき
 • kanji :普通株式
 • katakana:フツウカブシキ

 

Investasi Saham dalam bahasa Jepang

investasi saham → 株式投資 (kabushiki toushi)

 • hiragana:かぶしきとうし
 • kanji :株式投資
 • katakana:カブシキトウシ

 

Saham Preferen dalam bahasa Jepang

saham preferen → 優先株式 (yuusen kabushiki)

 • hiragana:ゆうせんかぶしき
 • kanji :優先株式
 • katakana:ユウセンカブシキ

 

Saham IPO dalam bahasa Jepang

saham IPO → 新規公開株 (shinki koukai kabu)

 • hiragana:しんきこうかいかぶ
 • kanji :新規公開株
 • katakana:シンキコウカイカブ

 

Saham Luar Negeri dalam bahasa Jepang

saham luar negeri → 海外株 (kaigai kabu)

 • hiragana:かいがいかぶ
 • kanji :海外株
 • katakana:カイガイカブ

 

Saham Jepang dalam bahasa Jepang

saham Jepang → 日本株 (nihon kabu)

 • hiragana:にほんかぶ
 • kanji :日本株
 • katakana:ニホンカブ

 

Saham Publik dalam bahasa Jepang

saham publik → 公開株 (koukai kabu)

 • hiragana:こうかいかぶ
 • kanji :公開株
 • katakana:コウカイカブ

 

Saham Privat dalam bahasa Jepang

saham privat → 非公開株 (hikoukai kabu)

 • hiragana:ひこうかいかぶ
 • kanji :非公開株
 • katakana:ヒコウカイカブ

 

Kosa Kata Bahasa Jepang Sehari-Hari
Bahasa Jepang ada banyak huruf seperti hiragana, katakana, dan kanji. Tapi, banyak juga kata-kata yang jarang digunakan ...